Think you’re a golden girls fan?

I guarantee this girl has you beat.

[Via Buzzfeed]